Privātuma politika

 1. Vispārējie noteikumi
  AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, turpmāk – Pārdevējs, ir izstrādājis Pārdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušas nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistītas ar kādu no Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, turpmāk – Klientus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.
  Pārdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Pārdevējs veic attiecībā uz Klientiem.
  Pārdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī preču pārdošanas līgumā, tajā skaitā Pārdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu veikals.banknote.lv , turpmāk – Portāls, Portāla noteikumos.
  Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem pakalpojumu līgumā (tajā skaitā Portāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.
  Privātuma politiku papīra formā var pieprasīt un bezmaksas saņemt jebkurā Filiālē. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz veikals@banknote.lv. Portālā ir pieejama papildu kontaktinformācija.
  Jūsu ērtībai Pārdevējs ir izveidojis Datu aizsardzības speciālista amatu, pie kura Klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@banknote.lv.
 2. Klientu personas datu veidi

  Pārdevējs apstrādā šādus Klientu personas datus:

  • vārds, uzvārds
  • kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese
  • pilsēta, iela, māja, pasta indekss
  • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm
 3. Personas datu apstrādes nolūki

  Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Pārdevēja pakalpojumu izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Pārdevējs nevar nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

  1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana
   Portālā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību.
   1. Sīkdatņu apraksts
    Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
   2. Pārdevēja izmantotās sīkdatnes
    Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:
    • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam, balstoties uz Pārdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver pārlūkprogrammu;
    • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Pārdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;
    • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Pārdevēju. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.
   3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas
    Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.
    Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.
  2. Darījuma noformēšana, t.sk. rēķina un pavadzīmes sagatavošana
   Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus, lai nodrošinātu noslēgtā preces pirkšanas – pārdošanas darījuma dokumentēšanu, atbilstoši Pārdevējam saistošiem tiesību aktiem. Šī nolūka ietvaros personas dati tiek apstrādāti rēķina un pavadzīmes sagatavošanai.
  3. Preces piegādes nodrošināšana
   Šī nolūka ietvaros personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu preces piegādi Klientam, t.sk. izmantojot kurjerpasta starpniecību.
  4. Saziņa ar klientu un sūdzību izskatīšana
   Pārdevējs ir tiesīgs izmantot Klienta personas datus, lai precizētu darījuma nosacījumus, kā arī, lai izskatītu Klienta sūdzības par darījumu.
  5. No normatīvajiem aktiem izrietošo juridisko pienākumu izpilde
   Ja normatīvais akts paredzēs kāda juridiska pienākuma izpildi, Pārdevējs apstrādās Klienta personas datus šī nolūka ietvaros - piemēram, Pārdevējam ir pienākums glabāt savstarpējo norēķinu datus, kā arī šos norēķinus attaisnojošos dokumentus grāmatvedības vešanai un uzskaites nodrošināšanai.
  6. Statistikas datu apkopošana
   Balstoties uz Pārdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Klientu izmantotajiem Pārdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Pārdevējs ar mērķi analizēt ar Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju apkopotā veidā apstrādā Klienta datus.
   Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Pārdevējs un Pārdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Klientu.
  7. Mārketinga materiālu nosūtīšana
   Pārdevējs nosūta Klientam mārketinga materiālus, balstoties uz Klienta sniegto piekrišanu.
   Mārketinga materiāli ietver jebkuru saziņu ar Pārdevēju, kas nav saistīta ar Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu, līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.
   Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Pārdevējs un Pārdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.
   Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai vai beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas par mārketinga materiālu saņemšanu atsaukšana neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.
   Pārdevējs nosūta Klientam šāda veida mārketinga materiālus:
   3.7.1. Vispārīgie informatīvie materiāli
   Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Pārdevēja rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Pārdevējs apstrādā Klienta datus un Kontaktinformāciju.
   3.7.2. Personalizētie informatīvie materiāli
   Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Klientam, balstoties uz Pārdevēja rīcībā esošo informāciju par Klientu, izmantojot profilēšanu un iedalot Klientu konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Pārdevējs apstrādā atsevišķus Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.
   Pārdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizētu personas datu apstrādi, kas ļauj Pārdevējam izvērtēt Klienta intereses, noteikt Klientam vispiemērotākos Pārdevēja pakalpojumus, analizēt Klienta darbību un iedalīt Klientu konkrētā kategorijā.
 4. Informācijas nodošana trešajām personām
  Pārdevējs un Pārdevēja sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.
  Pārdevējam ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:
  • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Pārdevējs ir iesaistījis Pārdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem, kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam;
  • Pārdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju.
  Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Pārdevējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām.
  Pārdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Pārdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Pārdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Pārdevēja drošības standartus.
 5. Informācijas glabāšanas vieta
  No Klienta iegūtos datus Pārdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis Pārdevējam , tiek droši uzglabāta Pārdevēja vai Pārdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.
  Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, Pārdevējs nevar pilnībā garantēt Klientam Pārdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad Pārdevējs ir saņēmis Klienta informāciju, Pārdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.
  Pārdevējs nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar amata pienākumiem saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī pienācīgi apmācot un izglītojot Pārdevēja darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.
 6. Informācijas glabāšanas ilgums
  Visa ar Klientu saistītā informācija tiek glabāta līdz brīdim, kad ir izpildītas saistības, dati vairs nav nepieciešami Pārdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums Patērētāja prasījumam, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.
  Ar mērķi saglabāt pierādījumus par līguma noslēgšanu un izpildi Pārdevējs glabā Klienta personas datus vismaz 2 (divus) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto prasījuma tiesību noilguma termiņu. Atsevišķos gadījumos Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Pārdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.
  Grāmatvedības vajadzībām Pārdevējs uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas.
 7. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju
  1. Vispārējā pieeja
   Pārdevējs ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Pārdevējs. Kad Pārdevējs ir saņēmis Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Pārdevējs izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Pārdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.
   Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:
   • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz veikals@banknote.lv
   • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013;
   • iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.
   Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.
   Pārdevējs patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.
   Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Pārdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.
  2. Klienta īpašo tiesību kopsavilkums.
   1. Piekļuves tiesības
    Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Pārdevējs apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un, ja Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus, pieprasīt Pārdevējs rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju.
    Klientam ir tiesības iegūt informāciju par:
    • datu apstrādes mērķiem;
    • apstrādātajām personas datu kategorijām;
    • datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;
    • datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai);
    • Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi;
    • datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta);
    • automatizētu lēmumu pieņemšanu.
   2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams
    Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus.
   3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams
    Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:
    • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
    • Klients pamatoti iebilst pret apstrādi;
    • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
    • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.
    Pārdevējs patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.
   4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu
    Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
    • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;
    • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
    • Pārdevējam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
    • Klients ir iebildis pret datu apstrādi, bet vēl tiek pārbaudīts, vai Pārdevēja leģitīmās intereses nav svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.
    Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.
   5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi
    Balstoties uz īpašu situāciju, Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi, kas balstās uz Pārdevēja leģitīmo interesi. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs turpināt datu apstrādi, ja tiek pārliecinoši pierādīts, ka Pārdevēja leģitīmās intereses konkrētajā situācijā ir svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.
   6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams
    Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis personas datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.
    Šīs tiesības neattiecas uz Pārdevēja radītajiem datiem, kā arī šo tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.
   7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu
    Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:
    •    nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz veikals@banknote.lv;
    •    nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50a, Rīga,LV-1013;
    •    iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.
    Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Pārdevēja.
   8. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē
    Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datiem, Klients var vērsties pie Pārdevēja, un Pārdevējs centīsies sniegt Klientam atbildi vai rast risinājumu Klienta problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka Pārdevējs nevar rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Pārdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.
    Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:
    Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.
   9. Tiesības sazināties ar Pārdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi
    Klients ir tiesīgs sazināties ar Pārdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām. Tāpat Klients ir tiesīgs jebkurā laikā sazināties ar Pārdevēja Datu aizsardzības speciālistu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Pārdevēja personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@banknote.lv.
 8. Izmaiņas privātuma politikā
  Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.
 9. Preču realizācija
  1. Vietnē veikals.banknote.lv visas pieejamās preču fotogrāfijas ir patiesās preces attēlojums. Ja klientam ir nepieciešama papildus informācija par preci, viņš patstāvīgi var sazināties ar filiāli, kurā prece ir izvietota. Uz iegādes brīdi klients ir pilnībā informēts par preces stāvokli un komplektāciju;
  2. DelfinGroup vietnē veikals.banknote.lv visas preces ir lietotā/mazlietotā/atjaunotā stāvoklī. Iegādājoties preci klients pilnībā apzinās preces stāvokli;
  3. DelfinGroup vietnē veikals.banknote.lv pārdošanā esošās preces ir lombarda realizējamā ķīla;
  4. Uz visām vietnē pieejamajām precēm attiecas „Noteikumi par distances līgumu” un 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības. Cita veida papildus garantija netiek piemērota.